Polityka prywatności

Polityka prywatności

Style Doctor Kalina Kaczmarek – Informacje na temat przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO

 

Szanowni Państwo,
stosując najwyższe standardy ochrony danych oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO) chciałabym poinformować Państwa o tym, kto jest Administratorem Państwa danych, a także w jaki sposób, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane.

Administrator Danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Style Doctor Kalina Kaczmarek z siedzibą w Warszawie, 01-928, ul. Osikowa 7 lok. 3, NIP: 118171621, REGON: 363914428
(dalej jako: Administrator).

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@styledoctor.pl

Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe Administrator pozyskał w drodze kontaktu Państwa z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. W celu realizacji przez Administratora usługi/umowy/złożonego zamówienia, a w szczególności:
  • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu (faktury) oraz dokonywania płatności bezgotówkowych;
  • obsługi zgłoszeń kierowanych do Administratora drogą telefoniczną lub mailową;
  • wykorzystywania przez Administratora danych kontaktowych w celu świadczenia usług,
  • obsługi reklamacji i skarg – jeśli takie zostaną zgłoszone;
  • w celach podatkowych i rachunkowych, regulowanych przepisami prawa.
 2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług;
  • podtrzymania relacji z klientem;
  • windykacji należności;
  • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych zapisanych w formularzu kontaktowym.

Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi lub przedmiotu umowy.
W celu realizacji powyższego zakresu Administrator wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres, NIP (jeśli wystawiana jest faktura), adres e-mail, nr telefonu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa przysługujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 3. Prawo do pisemnego i umotywowanego zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych;
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 6. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • źródła pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, w czasie obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celu:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem usług lub warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • archiwizacyjnym;
 • maksymalnie przez 5 lat od zakończenia realizacji usługi.